วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


.......สวัสดีค่ะผู้เยี่ยมชมทุกท่าน บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาเพิ่มเติม ชื่อวิชา  อาเซียนศึกษา  ส 30244 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2556  และผู้สนใจทั่วไปค่ะ

เนื้อหาบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ความรู้พื้นฐานของอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  กฎบัตรอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ความสัมพันธ์ของไทยกับอาเซียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  บทบาทอาเซียนบนเวทีโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  อาเซียนในทศวรรษหน้า


กิจกรรมการเรียนการสอน
  • การบรรยายประกอบสื่อในชั้นเรียนปกติ
  • การศึกษาค้นคว้าด้วยสื่ออนไลน์หรือเว็บบล็อก 
  • การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
  • การทำแบบฝึกหัด/ใบงาน
  • การทดสอบวัดและประเมินผล

ที่นี่ที่ไหน.. ใครรู้บ้างหอยแมลงภู่  หอยใหญ่ สุราษฎร์ธานี

ปูทะเล  ริมทะเลบางเบิด ประจวบคีรีขันธ์เก้าอี้ตัวน้อย  ตัวละ 150 bath  ที่ด่านสิงขร